Дискриминация за назначаването на общински полицаи е изискването да са до 30 годишна възраст

Автор: Петър Бучков

Не е доказано, че особените физически способности, които се изискват за изпълнението на функциите на полицай в местната полиция, са непременно свързани с дадена възрастова група и че надхвърлилите определена възраст лица не притежават такива способности.
„Възрастта не е порок” при назначаването на полицай, критерият трябва да е оценка на физическата и психическата му кондиция за изпълнение на специфичните задължения на професията. Това е посланието на Съда на Европейския съюз с решението му от 13 ноември 2014 г., според което въвеждането със закон на 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция, противоречи на правото на Европейския съюз. Такава възрастова граница представлява необоснована дискриминация. Тълкуването е на значението на Директивата на ЕС за равно третиране в областта на заетостта и професиите с цел борба с различните форми на дискриминация (Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите).

Конкретният казус касае закон на Княжество Астурия (в рамките на Испания), но става задължителна норма от европейското право за всички държави членки.
Испанецът Витал Перез се явил на обявен конкурс за избор и назначаване на 15 полицаи в Община Овиедо (Испания). Но е отхвърлен на формално основание, тъй като е над изрично посоченото в обявата – кандидатите да са на не повече от 30 години. Г-н Перез обжалва отказа, като изтъква, че това изискване накърнява основното му право на равен достъп до публична служба. Община Овиедо изтъква, че обявлението за конкурс е съобразено с действащия закон на Княжество Астурия и че по сходно дело относно достъпа до работа в междинната техническа пожарна служба в Германия, Съдът в Люксембург вече се произнесъл, че такава възрастова граница е допустима (Решение на Съда от 12 януари 2010 г., Wolf (дело C-229/08).
Административен съд № 4 на Овиедо, преди да се произнесе по спора, отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз:

Позволява ли Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година в обявление за общински конкурс, съобразено с регионалния закон на държава членка, да се определи максимална възраст 30 години за достъп до длъжността полицай в местната полиция?”.

Решението на евросъдиите в Люксембург:
„Съдът приема, че Директивата не допуска национална правна уредба, която, както законът на Княжество Астурия, определя 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция.

Законът на Княжество Астурия очевидно въвежда разлика в третирането, пряко основана на възрастта: всъщност този закон води до това някои лица да се третират по-малко благоприятно от други в сравнима ситуация единствено поради обстоятелството, че са по-възрастни от 30 години.
Съдът е съгласен, че естеството на някои от функциите на полицаите в местната полиция (а именно защита на лицата и имуществото, задържане и охраняване на извършителите на престъпления и превантивно патрулиране) може да изисква особена физическа годност.
Въпреки това Съдът счита, че не е доказано, че особените физически способности, които се изискват за изпълнението на функциите на полицай в местната полиция, са непременно свързани с дадена възрастова група и че надхвърлилите определена възраст лица не притежават такива способности. Следователно

нищо не позволява да се твърди, че законната цел за гарантиране на оперативния капацитет и доброто функциониране на местната полицейска служба изисква да се поддържа определен възрастова структура

на тази служба и поради това налага да се назначават единствено служители под 30 години. Ето защо наложената със закона на Княжество Астурия възрастова граница представлява непропорционално изискване.
Съдът подчертава, че според самия текст на разглежданото обявление за конкурс кандидатите за длъжността полицай в местната полиция трябва да положат специфични изпити по физическа подготовка. Националният съд счита, че поради това че са тежки и елиминаторни, тези изпити по физическа подготовка позволяват да се гарантира — по начин, свързан с налагането на по-малко ограничения в сравнение с определянето на максимална възраст — особеното физическо състояние на полицаите в местната полиция, необходимо за упражняването на тяхната професия.
Освен това Съдът счита, че представените пред него доказателства не позволяват да се приеме, че възрастовата граница за назначаване е подходяща и необходима с оглед на двете законни цели на социалната политика: (i) осигуряване на полицаите на изискваното за съответната длъжност обучение (като се има предвид, че законът на Княжество Астурия не уточнява в какво се състои обучението на кандидатите, издържали одобрения от Община Овиедо конкурс), и
(ii) гарантиране на полицаите на разумен период на заетост преди пенсиониране (като се има предвид, че възрастта за пенсиониране на полицаите в местната полиция е 65 години)!”.

Read Previous

Символите на падението – кебапчета и страсти

Read Next

За многото морали сред грабителите на банки

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Most Popular